پرسش درس 1:
1 – ويژگيهاي اصلي يک گروه کدامند؟

1) خصوصيات و فعاليتهاي مشترک
2) داشتن روابط نسبتاً پايدار و منظم

2 – روابط متقابل را با چند مثال توضيح دهيد؟

 مثلاً در گروه دوستان، بچه ها با هم فعاليت مشترک دارند. گاه براي انجام بازي، بسيج مي شوند و گاه از اتفاق يک واقعه خنده آور خوشحال مي شوند و به خنده مي افتند. در ميان گروه روزنامه ديواري، تقسيم کار ميان بچه ها و يا اعضاي گروه، مشاهده مي شود و هرکس با نظم و ترتيب، وظايف مخصوص خود را به انجام مي رساند. به يقين در اين ميان اگر کسي از انجام مسؤوليت خود سرباز زند، در کار بقيه نيز خلل ايجاد مي شود.

  3– چگونه مي توانيد با اعضاي گروه همکلاسي خود رابطه متقابل برقرار کنيد؟

مي توانيم به راحتي با آنها حرف بزنيم؛ در مورد تکاليف درسي از يکديگر بپرسيم؛ براي تقويت درسي خود يا همکلاسيهاي خود به منزل يکديگر برويم؛ بعضي وقتها وسايل يکديگر را بگيريم و از هم راهنمايي بخواهيم.

4– گروه نخستين چه نوع گروهي است؟ با ذکر مثال توضيح دهيد؟

در اصطلاح به اين گروهها گروههاي نخستين گفته مي شود و به همسالان و گروههايي از اين قبيل گروههاي نخستين مي گويند. در همه اين نوع گروهها روابط اعضاي گروه با يکديگر وفادارانه، صادقانه و عاطفي است. اين گروهها کوچک هستند و عضويت در آنها به خاطر خود اعضاي گروه است؛ مانند گروه خانواده

5-گروه دومين چه نوع گروهي است؟ با ذکر مثال توضيح دهيد؟

مؤسسات، سازمانهاي دولتي و خصوصي، دانشگاهها و مدارس همگي از نوع گروههاي دومين هستند که ما با آنها روابط صميمانه نداريم و روابطي که در گروههاي نخستين وجود دارد در اين گروهها ديده نمي شود؛ مانند گروه اداري.  

6-گروه اداري را تعريف کنيد؟

گروههاي ديگري وجود دارند که ما عضو آنها هستيم ولي روابط صميمانه با آنها نداريم؛ مثلاً مانند پدر يک خانواده که با ساير همکارانش گروه اداري را تشکيل مي دهند.

درس دوم

1 – در زمانهاي گذشته، کدام نيازهاي انسان در درون خانواده تأمين مي شد؟

نيازهاي اساسي انسان مانند غذا، کار، آموزش براي کار کردن و بهتر زندگي کردن، پرستش و محبت و نياز به تشکيل خانواده

2– چه عواملي باعث به وجود آمدن مؤسسات مختلف شد؟

1-نداشتن وقت وفرصت کافی2-راحت طلبی3-تخصصی شدن کارها4-بوجودآمدن مشکلات جدیددرزندگی شهری و..

  3 – اگر خانواده ها فرزنداني بهتر تربيت کنند، چه تأثيري مي توانند در زندگي اجتماعي داشته باشند؟

فرزندان بهتر مي توانند به وظايف خود عمل کنند و چه در محيط خانواده و يا در محيط مؤسسات و اجتماع، کارهاي خود را به نحو مطلوب انجام مي دهند؛ در اين صورت جامعه بهتري خواهيم داشت.

4 – چرا ما به خانواده نيازمنديم؟ و چه عاملي باعث نيازمند شدن خانواده ها به يکديگر شد؟ ما به خانواده نيازمنديم تا:
1. تا عضو آن باشيم.
2. خانواده اي که از ما سرپرستي کند.
3. خانواده اي که به ما محبت ورزد.
4. خانواده اي که در هنگام سختيها ما را ياري کند.
5. خانواده اي که در غم و شادي ما شريک باشد.
علت نيازمند شدن خانواده ها به هم اينست كه با تخصصي شدن کارها از وظايف دروني خانواده کاسته شد و در عوض، خانواده ها به يکديگر نيازمند شدند
.

5-اولين گروهي است که انسانها در آن دورهم جمع شده اندچه نام دارد؟

خانواده

6-چراخانواده ها قبیله وسپس روستاوشهرهارابه وجودآوردند؟

بهترزندگی کردن-رویارویی بامشکلات-فرارازتنهایی

پرسش درس 3:
1 – نياز اقتصادي چيست؟ از چه راههايي مي توان نياز اقتصادي را تأمين کرد؟

خوراک، پوشاک، مسکن و ساير وسايل نياز اقتصادي است. با فعاليتهاي اقتصادي مي توان نيازهاي اقتصادي را تأمين کرد.

2 – چرا انسانها کالاها را با يکديگر مبادله مي کنند؟ چون آنها نيازهاي گوناگوني داشته و همه نيازهاي خود را به تنهايي نمي توانستند برآورده کنند، بنابراين کالاهاي خود را با يکديگر مبادله مي کردند. آنها با يک سلسله مبادله هاي اقتصادي مي توانستند در مقابل کار و فعاليت خود از وسايل و محصولات ديگران استفاده کنند.  

3 – در زمانهاي گذشته مبادله کالاها چگونه انجام مي گرفت؟

مثلاً خانواده اي گندم توليد مي کرد و خانواده ديگر ابزار کشاورزي مانند داس و گاوآهن مي ساخت. خانواده اي که ابزار کشاورزي مي ساخت براي سير کردن شکم خود نيازمند گندم خانواده کشاورز بود و در مقابل خانواده کشاورز براي کاشتن و درو کردن گندم به ابزار خانواده آهنگر نيازمند بود؛ به اين ترتيب يک سلسله مبادله ي اقتصادي به وجود آمد.

4 – چه عواملي باعث شد که «کالاي واسطه» به وجود بيايد؟

در مبادله مستقيم کالا به کالا دشواريهاي زيادي وجود داشت؛ مثلاً ممکن بود صاحب پشم گوسفند به دهقان بگويد که من به گندم نيازي ندارم و کالاي خود را با پارچه مبادله مي کنم. براي برطرف کردن اين مشکل هريک از ملتها و قبيله هاي قديمي کالايي را که بيشتر مورد علاقه مردم بود، به عنوان کالاي واسطه انتخاب مي کردند.  

  5 – به نظر شما «پول» چگونه به وجود آمد؟ کالاهاي واسطه اي کم کم با رواج طلا و نقره جاي خود را به اين دو فلز داد و کم کم پول فلزي رواج پيدا کرد و چون در معاملات بزرگ نمي توانستند از سکه هاي فلزي استفاده کنند در نتيجه چاپ پول کاغذي يا اسکناس رايج گرديد.  

6 – «مبادله مستقيم» و «مبادله غيرمستقيم» را تعريف کنيد؟ مبادله کالا به کالا را مبادله مستقيم و مبادله کالا به کالاي واسطه اي را مبادله ي غيرمستقيم مي نامند.  

7-فعالیت اقتصادی چیست وبرچندنوع است؟

فعالیت های که باآن نیازاقتصادی رابرطرف می کنیم وبر3نوع است.1-تولیدکالا2-ارائه خدمت3-خریدوفروش

8-کالای واسطه درکشورهای مختلف چه بوده است؟

یونان..........هند............کانادا................تبت..............آفریقا..............

  پرسش درس 4:
1 – سپرده چيست و چرا مردم پول خود را به صورت سپرده نزد بانک مي گذارند؟

به پولهايي که مردم براي نگهداري به بانک مي سپارند سپرده مي گويند.
تا پولهاي خود را از دست دزدان و آسيبهاي ديگر، دور نگهدارند و به مردمي که نيازمندند امکان استفاده از پول را بدهند
.

2 – « قرض الحسنه پس انداز» چه نوع سپرده اي است؟

عده اي از مردم پول خود را به بانک مي سپارند تا علاوه بر اينکه آن را از خطر دستبرد و آسيبهاي ديگر دور کنند، به مردمي که به اين پول نيازمند هستند، امکان استفاده از آن را داده باشند؛ به اين سپرده ها قرض الحسنه پس انداز مي گويند.

3 – سپرده قرض الحسنه جاري را با حساب سپرده سرمايه گذاري مقايسه کنيد؟

در سپرده قرض الحسنه جاري، شخص دسته چک دريافت مي کند و هر زمان و هر کجا که مايل باشد مي تواند سپرده خود را خرج کند. به حساب جاري سود تعلق نمي گيرد اما به سپرده سرمايه گذاري، سود تعلق مي گيرد.  

4 – بانک در چه فعاليتهايي سرمايه گذاري مي کند؟

بانک در فعاليتهاي بازرگاني، خدماتي و توليدي از قبيل ساخت مسکن و ساختمان و کشاورزي صنعت و معدن سرمايه گذاري مي کند و مردم را در سود به دست آمده از آن شريک مي کند.  

5 – ارائه انواع چکها توسط بانک به چه منظوري انجام مي گيرد؟ بانک براي آسان کردن حمل و نقل پول توسط مردم انواع چکهاي مسافرتي تضميني و غيره به آنان مي دهد تا مردم از حمل و نقل دسته هاي بزرگ اسکناس بي نياز باشند.  

6 – بانک تأمين کننده يکي از مهمترين نيازهاي اقتصادي يعني.......... ... است.

جابه جايي پول و انجام کارهاي لازم براي انواع مبادله در بين مردم  

7-خدمات بانکهارابنویسید؟

1. دادن انواع وامها به مردم
2. ارائه انواع چکها
3. فروش انواع پولهاي رايج دنيا
4. دريافت پول، آب، برق، گاز و تلفن
5. ارسال پول براي حسابهاي ديگر

6.دریافت انواع سپرده ها

8-وظايف مردم در برابر بانک چیست؟

1 – پولهاي خود را تا حد امکان در خانه نگهداري نکنيم.
2 – هريک از اعضاي خانواده، جداگانه حساب پس اندازي در بانک داشته باشند.
3 – سعي کنيم در اوقاتي که کار بانک کمتر است به آنجا مراجعه کنيم.
4 – نوبت را هنگام مراجعه رعايت کنيم.
5 – تا قبل از سن 18 سالگي به همراه پدر و مادر خود به بانک مراجعه کنيم.
6- از دفترچه حساب پس انداز خود مراقبت کنيم.
7 – به عنوان هديه، دفترچه حساب پس اندازه به ديگران هديه کنيم.
8 – در حفظ و نگهداري پولهاي خود دقت کنيم
.

پرسش درس 5:
1 – چرا انسانها براي پاکيزه نگاه داشتن محيط زيست خود تلاش مي کنند؟

به دليل نياز به زيبايي  

  2 – در گذشته انسانها چگونه از محيطي زيبا و پاکيزه بهره مند مي شدند؟

کاشتن درختان در اطراف نهرها، آب و جارو کردن محيط زندگي، نظافت کوچه ها و مسيرهاي رفت و آمد در جشنها و اعياد.  

3 – آيا در جوامع امروزي مي توان از روشهاي قديمي در پاکيزه نگاه داشتن محيط استفاده کرد؟ چرا؟

خير. زيرا استفاده از روشهاي قديمي مي تواند باعث بروز مشکلاتي براي مردم شود؛ مثلاً هرکس نمي تواند زباله هاي خود را به خارج شهر ببرد يا بسوزاندزیراوقت زیادی ازمردم به هدرمی رود.

  4 – هريک از افراد جامعه براي پاکيزه نگاه داشتن محيط زيست، چه وظايفي را عهده دار است؟

1-      بايد زباله هاي خود را در ظرفی مناسب قرار دهد تا توسط مأموران شهرداري جمع آوري شود.2-در مکانهاي عمومي از ريختن زباله و آشغال خودداري کند.3- در کاشتن نهال به مسؤولين ياري رسانند. 4-خانه هاي خود را در مکانهايي مناسب بسازند.5- از کندن گلها و آلوده کردن فضاهاي سبز و زيبا بپرهيزيد.  

پرسش درس 6:
1 – شهرداري در مورد زيباسازي محيط زندگي ما چه وظايفي را بر عهده دارد؟

آسفالت خيابانها و سنگ فرش پياده روها – جمع آوري زباله ها و خاکروبه ها – کاشت نهال و ايجاد فضاي سبز در داخل و اطراف شهر، رنگ آميزي و نظافت جدولها – نرده هاي خيابانها – پلها و بزرگراهها – گل کاري باغچه هاي کناره و وسط خيابانها – ساختن آب نماهاي زيبا و تزيين ميدانها – ساخت پارکها. جابه جایی مردم درداخل شهرها.

  2 – مسؤوليت جابه جايي مردم در داخل شهر بر عهده چه سازماني است؟ وبه وسیله چه شرکت هایی انجام می شود؟

شهرداري بوسیله شرکت واحداتوبوس رانی وتاکسی رانی

3 – اگر مردم در پرداخت عوارض، کوتاهي کنند چه مسائلي در اداره شهر به وجود مي آيد؟

شهرداري در انجام وظايف خود دچار مشکل مي شود؛ زيرا شهرداري پول لازم را براي انجام فعاليتهايش را از عوارضي که از مردم دريافت مي کند به دست مي آورد.  

پرسش درس 7:
1– رعايت نظم در جامعه چه ضرورتي دارد؟

براي آنکه بتوانيم در مدت طولاني در کنار هم دوام بياوريم و به خوبي و آرامش در کنار هم زندگي کنيم، رعايت نظم ضروري است.

2– در اجتماعات قديمي چه کساني بر اجراي مقررات نظارت داشتند؟

 بزرگتر خانواده – ريش سفيد محل – کدخدا – رئيس قبيله – بزرگ خاندان – گزمه – محتسب

3 – افراد جامعه با چه روشهايي مي توانند به برقراري نظم در جامعه کمک کنند؟

- همه بايد مراقب باشند تا مقررات به خوبي انجام شود. - هيچ کس برخلاف نظم موجود رفتار نکند. - در خيابانها رهگذران در محلهاي مخصوص خود تردد کنند. - ماشينها در هنگام مقرر در برابر چراغ قرمز بايستند. به طور کلي اگر کسي خود نظم را رعايت کرده و عمل کند، مي توان اميدوار بود که نظم در جامعه برقرار خواهد شد.

4 – اگر در جامعه امروزه نظم را رعايت نکنيم، چه مشکلاتي براي مردم پيش مي آيد؟ بدون نظم و ترتيب، رفت و آمد اتومبيلها مشکلات زيادي براي مردم فراهم مي کند. به طور کلي بدون اجراي نظم و رعايت آن هرج و مرج در جامعه بروز کرده و هيچکس قادر نخواهد بود به کارها و فعاليتهاي روزمره خود برسد.

درس8

1 – دو مورد از وظايف راهنمايي و رانندگي را در ايجاد نظم بنويسيد؟

1. به تصادفات وسيله نقليه رسيدگي مي کند .
2. رانندگان متخلف را جريمه و شناسايي مي کند.

3.دادن گواهینامه

4.کنترل وسایل نقلیه درسراسرکشور

5.ارائه آموزش های لازم به مردم

2– راهنمايي و رانندگي از چه راههايي به مردم آموزش مي دهد؟

با استفاده از صدا و سيما – روزنامه ها و برنامه هاي ديگر  

3– آيا اگر مردم با مأموران راهنمايي و رانندگي همکاري نکنند اين سازمان مي تواند به خوبي به وظايف خود عمل کند؟ چرا؟

خير. زيرا بدون همکاري مردم، اين سازمان نمي تواند رفت و آمد در خيابانها را به خوبي کنترل کند و زندگي اجتماعي منظم را به وجود آورد.  

4– به نظر شما اگر راننده اي مقررات رفت و آمد را در داخل شهر رعيات نکند چه مشکلاتي پيش مي آيد؟

خسارات مادي و معنوي بسياري به وجود مي آيد.

5 – اداره راهنمايي و رانندگي چيست؟

اداره راهنمايي و رانندگي بخشي از نيروهاي انتظامي کشور است که براي به وجود آمدن نظم در جامعه به وجود آمده است.

 

بقیه مطالب به مرورتکمیل می شود.

موفق باشید