نمونه سوالات مهم اجتماعي نوبت اول پايه سوم راهنمايي

1-كدام يك از  موسسات و سازمان هاي  زير به  طور غير مستقيم  با  مردم  سر و كار دارند ؟

الف) صدا و سيما                             ب) آموزش  و  پرورش                           ج)سازمان  مديريت  و  برنامه  ريزي كشور                د) تربيت  بدني

2- امروزه  اكثر  نيازهاي  ما  از  طريق . . . . . . . . تامين مي شود .  الف) خانواده                 ب) موسسات

3-سازمان  مديريت  و  برنامه ريزي  كشور . . . . . . . . . . .  و . . . . . . . . . . . . برنامه هاي  همه  سازمان ها يي است كه با  مردم  به  صورت ...........  سر و كار دارند .

4-همه  موسسات  يك  هدف را دنبال  مي كنند و آن  تامين . . . . . . . . . . . . . است .

5-در ميان  موسسات   بانك ها   به  صورت  مستقيم  با  مردم  سر و كار دارند .            ص                  غ

6- سازمان  مديريت  و  برنامه ريزي كشور  به  صورت  مستقيم  با  مردم  سر و كار ندارد .   ص                  غ

7-جامعه از تعدادي خانواده  تشكيل شده كه  نيازهاي خود را  از طريق  موسسات  تامين  مي كنند .   ص          غ

8- همه  اعضاي  بدن  موجود  زنده چه  هدفي را  دنبال مي كنند ؟

9- در گذشته  مردم  از  طريق . . . . . . . . . از خدمات  يكد يگر  بهره مند  مي شدند .

10- اگر موسسه اي  وظايف  خود  را  به خوبي  انجام  ندهد  چه  مشكلاتي  پيش  مي آيد؟(با ذكر مثال توضيح دهيد)

11- رابطه  مردم   با   سازمان   مديريت  و  برنامه ريزي  كشور چگونه  است ؟

12- موسسات  زماني  مي توانند  نيازهاي  مردم  را  تامين  كنند  كه . . .

الف) با جامعه در ارتباط  باشند                  ب)  با مردم در رابطه باشند              ج) با  يكديگر  روابط  متقابل داشته  باشند                 د) مكمل  يكديگر باشند

13- سه  مورد  از  نيازهاي  ما  كه  به  وسيله موسسات  تامين  مي شوند  را  نام  ببريد

14- جامعه  براي  ادامه  بقاي  خود  به  وحدت  نياز  دارد .          ص                  غ

15- براي  ايجاد  نظم  و  هماهنگي در جامعه  مردم  و موسسات  چه  وظايفي  بر عهده  دارند ؟

16- يك جامعه  زماني  مي توا تند  به  راحتي به  مسير خود  ادامه دهد و به  هدف هاي خود   برسد  كه  همه  موسسات  آ ن  با  هم  به  صورت . . . .. . .  و . . . . . . .  عمل كنند .

17- براي انجام  يك  مسابقه  فوتبال  چه  سازمانها  و  موسساتي با  هم  همكاري مي كنند ؟ (3 مورد)

18- اگر بين  موسسات  همكاري  وجود  نداشته  باشد  براي مردم  چه مشكلاتي  بوجود مي آيد ؟

19- 3 وظيفه از  وظايفي  را  كه  دولت  به  عهده  دارد را  نام  ببريد .

20- نياز جامعه  به  حكومت  يك  نياز  .. . . . . . .  . است

21- وضع  قا نون  ، اجراي  قا نون  و  نظارت  بر اجراي  قا نون  از  وظا يف . . . . . . . است .

الف)   قو ه مجريه                                    ب) قوه قضاييه           ج) قوه مقننه                   د) حكومت

22- براي  اداره  جامعه . . . . . . . . . . و . . . . . . . . . . لازم  است .

23- حكومت  از  چه  راه ها يي  ارزش هاي ديني  و ملي را  حفظ  مي كند ؟

24- آيا  جامعه  مي تواند  بدون  حكومت  به  حيات  خود  ادامه  دهد ؟ چرا ؟

25- اگر در  يك  جامعه  حكومت  نياشد  چه  مشكلاتي  بوجود  مي آيد ؟

26- نياز  جامعه  به  حكومت  در طول   تاريخ  را  توضيح دهيد .

27- هماهنگي  بين  مردم  و  موسسات  در  جامعه  توسط . . . . . . . . . . به  وجود  مي آيد .

28- جامعه از  تعدادي . . . . . . . . . . تشكيل شده  است كه  نيازهاي  خود  را  ا ر طريق  موسسات  تامين  مي كنند .  

29- هنجار را  تعريف كنيد  و  انواع  آن  را  نام  ببربد .

30- قا نون  چيست ؟

31- حكومت  به  چه  وسيله اي  ميان  موسسات  مختلف  هماهنگي   به  وجود مي آورد ؟

32- نوع هنجارهاي زير را  مشخص كنيد .

الف) سه وعده غذا خوردن                                                    ب) رعا يت حجاب        

ج) رفتن به سربازي                                                             د) يك جور لباس پوشيدن

33- قا نون در جامعه  غير از هماهنگ  ساختن  موسسات  چه  كاركردهاي  ديگري  دارد ؟

34- كدام  يك  از  هنجارهاي  زير  به  تدريج  د ر زندگي  انسان ها  به  وجود آمده  است ؟

الف) يك جور غذا خوردن              ب)دستورات ديني                              ج) يك جور احوال  پرسي كردن                      د) موارد الف و ج

35- سه  نمونه از  قوانين  و  مقرراتي  را  كه  شما  در  مدرسه  رعايت  مي كنيد  را  نام  ببريد .

36-نوع  ديگر  هنجار كه  توسط حكومت  بوجود  مي آيد . . . . . . . . . . .  نام  دارد .

37- نظم  و  هماهنگي  ميان  موسسات  به  وسيله . . . . . . . . برقرار  مي گردد .

38- يك  جور احوال پرسي كردن  را  هنجار . . . . . . . و  رعايت  كردن  عفت  عمومي را  هنجار . . . . .  مي گويند

39- وظايف   موسسات  گوناگون  در جامعه  به  چه  وسيله اي  هماهنگ مي شود ؟ چگونه ؟dn . . . . . Hdnيآي 

40- تفاوت  در حكومت ها   به  تفاوت در ..... ، فرهنگ و . . . . . . . . هر كشو ر بستگي  دارد .

41- مهمترين  ملاك هاي  طبقه بندي حكومت ها  ميزان  توجه آن ها   به . . . . . . . . . .  است .

42- هدف  اصلي  حكومت  الهي  چيست ؟

43- با  توجه  به  ميزان  توجه  به  قوانين  الهي  حكومت ها  را  مي توان  به  چند  دسته  تقسيم كرد ؟

44- حكومت  الهي چه  ويژگي هايي  دارد ؟

45- در كشور ما  از  د يرباز  حكومت . . . . . . .  برقرار بود .

46- حكومت  اسلامي  ما  به  وسيله چه  شخصيتي  به وجود آمد  و  او  چه  صفاتي  داشت ؟

47- قا نون  اساسي  كشورها  بر اساس  احكام . . ....... . نوشته شده و قوانيني كه در مجلس شوراي اسلامي به  تصويب  مي رسند  نبا ید  با  

     قوانين . .......... . . و دستوررات ........... . . مخا لف باشند  

48- قا نون اساسي كشور ما   بر اساس  احكام  قرآن نوشته  شده  است .              ص                غ

    چه  چیزی   بین  کارکنان  هماهنگی  ایجاد   می کند ؟     49- در مدارس

50-  رییس  قوه  مجریه  کیست  و  بر چه  مؤ سسا تی  نظارت دارند ؟

51- حكومتي  كه  از  نوع   ولايت  فقيه  است  چه  نوع حكومتي است ؟

52- چرا  به حكومت  ما  جمهوري  اسلامي  مي گويتد ؟

53- اركان  حكومت   اسلامي  را   نام  ببريد .

54- دو  ركن  اصلي  قوه   مقننه را   نام  ببريد .

55- مهم ترين   ركن  حكومت  اسلامي . . . . . .. است .

56-  شوراي  نگهبان  چه  وظايفي دارد ؟

57- نما يندگان  مجلس  خبرگان  توسط  چه  كساني  انتخاب  مي شوند  و  چه  وظايفي  دارند ؟

58-وظيفه  اصلي  قوه  مقننه  چيست ؟

59- رهبر حكومت  اسلامي  به  چه  نحو  بر  كا ر قواي  سه  گانه  نظارت  مي نمايد ؟

60-  . . . . .. . بر مصوبات  مجلس  شوراي  اسلامي  نظارت  دارد

61- اعضاي  شوراي  نگهبان   از   چه  كسا ني  تشكيل  مي شوند ؟

62- عدم  مغا يرت  مصوبات  مجلس  با  احكام اسلامي  و  قانون  اساسي  بر عهده  شوراي  نگهبان است .       ص              غ

63-  فقهاي  شوراي  نگهبان  توسط  رهبر انتخاب  مي شوند.                  ص               غ

64- رهبر از  طريق  تعيين  فقهاي  شوراي   نگهبان  بر  قوه  مقننه  نظارت  دارد             ص            غ

65- مردم ا ز چه  طريق در انتخابات  رهبر دخا لت  دارند ؟

66- كدام  قوه  مسوليت  اجراي  قوانين  را  بر  عهده  دارد و  چه كسي  رياست آن  را  بر عهده  دارد ؟

67- مسؤ لیت   كدام  قوه  نظارت  بر  اجراي  قوانين  و  رسيدگي  به  تخلفات  و  اختلافات  موجود در  جامعه  مي باشد ؟

68- مصوبات مجلس  براي آن  كه  مغا ير  با   احكام  اسلامي  شناخته   نشود  بايد  ا ز نظر  كدام  مرجع  بگذرد ؟

69- اعضاي  شوراي نگهبان چند  نفرند ؟                6 نفر                             9 نفر                                    12 نفر              15 نفر

70- در جمهوري اسلامي  ايران  قوه  قضاييه  زير نظر چه  كسي  اداره  مي شود ؟

71- انتخاب  و تشخيص  عدم  صلاحيت  رهبر  بر  عهده  چه  نهادي است ؟

72-  نمايندگان  مجلس  شوراي اسلامي  براي مدت  چند  سال  انتخاب  مي شوند ؟       4      سال                     5 سال              6 سال                 8سال

73- وظايف  و اختيارات  مجلس  شوراي اسلامي  را  نام  ببريد .

74- استيضاح  به  چه  معناست  و  فرق آن  با  سوال  چيست ؟

75- در چه  صورتي  مصوبات  مجلس  براي  اجرا  به  قوه  مجريه  و  قضاييه  ابلاغ  مي شود ؟

76-  وظيفه  ا صلي  مجلس  شوراي  اسلامي . . . . . . . . . .  است .

77- كميسيون هاي   مختلف  مجلس  چه  وظيفه أي  بر  عهده  دارند ؟

78- هر  پيشنهاد   اگر  بخواهد  به  صورت  قا نون  درآيد  در  مرحله  اول . . . . . . . . مجلس  به  بحث  و  مشورت  گذاشته  مي شود .

79- تا ييد  مصوبات   مجلس در  چهارچوب  قا نون  اسا سي  و  احكام  اسلامي  به  عهده . . . . . . . . . است .

80- آيا  مجلس  مي تواتد  به  شكا يات  مردم  رسيدگي  كند ؟ چگونه ؟

81-آ يا  مجلس  مي تواتد  در مورد  مسا ئل  مهم  كشور  تحقيق  و  بررسي كند ؟ چگونه ؟

82- يك   قا نون  چگونه  در مجلس  تصويب  مي شود ؟ مراحل  تصویب   قا نون در مجلس را  بنویسید .   

83- راي  اعتماد   به  وزيران  توسط  مجلس  شوراي  اسلامي  چگونه  انجام  مي كيرد ؟

84- هدف  از  انتخاب  (هيئت رئيسه)  مجلس  چيست  و  چه  كسي  در  راس  هيئت   رئيسه  مجلس  قرار دارد  و وظيفه  او چيست ؟

85- وظا یف و  اختیارات  مجلس  شورای  اسلا می  را  نام  ببرید


**********************************************************************

  اجتماعی سوم                                                                                                  

 

 • راههای رفع نیاز انسان در گذشته و حال را با یک دیگر مقایسه کنید ؟  (درس 1 )                                                                                   
 • مردم با کدام مؤسسات بطور مستقیم سر و کار ندارند ؟
 • مؤسسات یک جامعه را با اعضای بدن انسان مقایسه کنید ؟
 • با ذکر نام دو مؤسسه استقلال در وظیفه ی هر یک را توضیح دهید ؟
 • هدف مشترک تمامی مؤسسات جامعه چیست ؟
 • آیا مؤسسات جامعه با یک دیگر ارتباط دارند ؟ چگونه ؟
 • با ذکر یک مثال توضیح دهید که اگر مؤسسه ای در انجام وظایف خود کوتاهی کند ، چه مشکلاتی ایجاد خواهد شد ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • مؤسسات چه زمانی بهتر می توانند نیازهای ما را برطرف سازند ؟ ( درس 2 )
 • برای ایجاد نظم و هماهنگی در جامعه مردم و مؤسسات چه وظایفی دارند ؟
 • اگر کارمندی در انجام وظایف خود کوتاهی کند چه مشکلاتی ایجاد خواهد شد ؟
 • اگر بین مؤسسات هماهنگی نباشد مردم با چه مشکلاتی روبه رو خواهند شد ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • 12-چه مؤسسه ای وظیفه ی ایجاد نظم و هماهنگی میان مؤسسات جامعه را برعهده دارد ؟ ( درس 3)
 • چه زمانی نظم وهما هنگی در جامعه بر قرار می شود ؟
 • نیاز جامعه به حکومت شبیه نیاز بدن به کدام عضو خود است ؟
 • 15 جامعه ی بدون حکومت ، با چه مشکلاتی روبه رو خواهد شد ؟
 • 16 از وظایف مشابه همه ی حکومت ها ، چهار مورد را نام ببرید ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • 17- حکومت هماهنگی بین مؤسسات را به چه وسیله بوجود می آورد ؟ ( درس 4)
 • هنجار را تعریف کرده و دونوع هنجار را با مثال نام ببرید ؟
 • قانون را تعریف کنید؟
 • جامعه ی بدون قانون را توصیف کنید ؟
 • چند نمونه از کارکردهای و فواید وجود قانون را بیان کنید ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • تنوع حکومتها به چه عواملی بستگی دارد ؟ ( درس 5 )
 • مهمترین ملاک طبقه بندی نوع حکومتها  چیست ؟
 • هدف اصلی در حکومت الهی چیست ؟
 • چرا حکومت جمهوری اسلامی ایران هم مردمی است و هم  الهی ؟
 • حکومت الهی چه ویژگی هایی دارد ؟
 • ارکان اصلی حکومت ما را نام ببرید ؟
 • چرا حکومت ما از نوع ولایت فقیه است ؟
 • قوه ی مقننه چه وظیفه ای دارد و دو رکن آن کدامند ؟
 • 30 شورای نگهبان از چند نفر تشکیل شده است و وظیفه ی مهم آن چیست ؟
 • قوه ی مجریّه چه وظیفه ای دارد و رئیس آن چه مقامی است ؟
 • مهمترین رکن حکومت اسلامی ما کدام رکن است ؟
 • راههای نظارت رهبر بر کار قوای سه گانه را بیان کنید ؟
 • مجلس خبرگان از چه کسانی تشکیل شده است و وظیفه ی آن چیست ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • مجلس شورای اسلامی از چه کسانی تشکیل شده است وآنها چگونه به مجلس راه می یابند ؟ ( درس 6 )
 • هیئت رئیسه ی مجلس چگونه انتخاب می شوند و چه وظیفه ای دارند ؟                                                                                                                                                     
 • کار اصلی نمایندگان مردم در مجلس چیست و کمیسیون در مجلس چه مفهومی دارد ؟                                                                                                               
 • برای تبدیل هر پیشنهاد به قانون چند مرحله در قوّه ی مقننه، طی می شود ؟ شرح دهید ؟                                          
 • وظایف و اختیارات مجلس را نام ببرید ؟
 • مراحل انتخاب وزیر را شرح دهید ؟
 • نمایندگان مجلس از عملکرد چه کسانی می توانند سئوال کنند ؟
 • استیضاح چیست ؟ شرح دهید ؟
 • تحقیق و برّرسی از سازمان ها و مؤسسات کشور توسّط مجلس، با چه هدفی صورت می گیرد ؟
 • قانون گذاری در زندگی مردم چه نقشی دارد ؟
 • مردم برای تشکیل یک مجلس قوی و توانا چه کارهایی می توانند انجام دهند ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • عالی ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری چه مقامی است ؟ ( درس 7)
 • دولت را تعریف کرده و وظیفه ی آن را بگویید ؟
 • رئیس جمهور برای چه مدت انتخاب می شود و انتخاب مجدد او بصورت متوالی برای چند دوره بلا مانع است ؟
 • مهمترین وظایف رئیس جمهور را نام ببرید ؟
 • مسئول اجرای قانون اساسی کیست و او این مسئولیت را چگونه انجام می دهد؟
 • رئیس جمهور چه زمانی می تواند توافقنامه های بین المللی را امضاء کند ؟
 • هیئت دولت از چه کسانی تشکیل شده است و در باره ی چه موضوعاتی بحث می کنند ؟
 • درغیاب رئیس جمهور چه کسی مسئول تشکیل جلسات هیئت دولت است ؟
 • کدام سازمان ها مستقیماً زیرنظر رئیس جمهور قرار دارند ؟
 • مسئولیت رئیس جمهور در برابر قانون اساسی را با وظیفه ی شورای نگهبان در این باره با هم مقایسه کنید ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • چه مرجعی بر اجرای قوانین نظارت می کند ؟ ( درس 8)
 • قوّه ی قضائیّه برای اجرای کامل قوانین و بر قراری عدالت اسلامی در میان مردم ، چه وظایفی دارد ؟
 • قوّه ی قضائیّه برای عدالت و آزادی های مشروع در جامعه چه وظیفه ای دارد ؟
 • قاضی باید چه صفاتی داشته باشد ؟
 • وکیل مدافع در دادگاه چه نقشی دارد ؟
 • کدام وزارتخانه زیر نظر قوّه ی قضائیّه است ؟
 • دادگاه ها زیر نظر چه مرجعی هستند ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • رهبری جمهوری اسلامی ایران برچه پایه ای استوار است ؟ ( درس 9)
 • ولایت به چه معناست و از نظر معتقدان به دین تنها چه کسی می تواند بر انسان ولایت داشته باشد ؟
 • درروزگار غیبت امام زمان(عج) رهبری مسلمانان برعهده ی چه کسی باید باشد و این نوع حکومت چه نام دارد؟
 • اگر رهبر جامعه ی اسلامی ، فقیه نباشد چه مشکلاتی پیش خواهد آمد ؟
 • رهبر جمهوری اسلامی ایران چه وظایفی دارد ؟
 • رهبر، جهت کلی نظام جمهوری اسلامی را چگونه تعیین می کند ؟
 • چرا فرماندهی کلّ نیروهای مسلّح بر عهده ی رهبری گذاشته شده است ؟
 • رهبری مشکلاتی را که از راههای عادّی حل نمی شود را چگونه حلّ می کند ؟
 • عفو یاتخفیف  مجازات محکومان( پس از معرّفی رئیس قوّه ی قضائیّه) توسط چه کسی انجام می شود ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • مردم یک کشور چگونه می توانند بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود حاکم شوند ؟    ( درس 10 )                                                                                                                                                                                
 • انتخابات مجلس شورای اسلامی چگونه انجام می گیرد ؟                                                                                                  
 • تعداد نمایندگان هر شهر به چه عاملی بستگی دارد ؟                                                                                                                                                   
 • آیا در کشورهای غربی اقلّیّت های مذهبی برای خود نماینده ای در مجلس دارند ؟ در ایران چطور ؟         
 • مردم چگونه می توانند بر تصمیمات مجلس نظارت داشته باشند ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • نشانه ی حاکمیّت مردم یک کشور بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش چیست؟ ( درس 11) 
 • مردم چگونه می توانند بر کار وزیران نظارت کنند ؟
 • مردم چگونه می توانند در فعالیّت های دولت مشارکت داشته باشند ؟
 • سئوال یا مشکل خود را از چه راه هایی می توانیم با رئیس جمهور در میان بگذاریم ؟
 • آیا می توان بر حکم قاضی اعتراض کرد ؟
 • رابطه ی مردم با  رهبری کشورمان با رابطه ی مردم دیگر کشورها با رهبرانشان را باهم مقایسه کنید ؟
 • وسیله ی ارتباطی مردم هر استان با رهبری چه کسی است و او توسّط چه کسی منصوب می شود ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • آیا همه ی انسانها، یکسان فکر می کنند ؟ چرا ؟ ( درس 12)
 • چگونه در یک جامعه ی اسلامی با وجود اندیشه های متفاوت ، می توان وحدت بوجود آورد ؟
 • در یک جامعه ی اسلامی مردم در چه شرایطی زندگی می کنند ؟
 • یک نامزد انتخاباتی کا دارای اخلاق انتخاباتی مناسبی است ، چه صفاتی دارد ؟ 
 • چند نمونه از اخلاق انتخاباتی را که از سوی مردم باید رعایت شود را نام ببرید ؟
 • اگر یک نامزد انتخاباتی یا طرفداران او اخلاق انتخاباتی مناسبی نداشته باشند چه مشکلاتی بوجود خواهد آمد ؟
 • چه زمانی یک انتخابات خوب و سالم برگزار خواهد شد ؟ شرح دهید ؟